PDF Dosyasını RAG Mimarisi ile Chatbot’a Dönüştürme

Doğal dil işleme (NLP) teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, belgeleri anlamak ve kullanıcı sorularına yanıt vermek için chatbotlar giderek daha popüler hale geliyor.

Adımlar

 1. PDF Dosyasını Metne Dönüştürme
 2. Metni Parçalara Ayırma ve Overlap Kullanma
 3. Embedding Oluşturma
 4. FAISS Kullanarak Vektör Veritabanı Oluşturma
 5. Sorgu İşleme ve Yanıt Oluşturma
 6. Chatbot’u Entegre Etme

RAG Mimarisi :

Kaynak : https://www.clarifai.com/hs-fs/hubfs/rag-query-drawio%20(1)-png-2.png?width=2056&height=1334&name=rag-query-drawio%20(1)-png-2.png

1. PDF Dosyasını Metne Dönüştürme

Öncelikle, PDF dosyasındaki metni çıkarmamız gerekiyor. Bunun için PyMuPDF kütüphanesini kullanabiliriz.

import fitz # PyMuPDF

def extract_text_from_pdf(pdf_path):
  document = fitz.open(pdf_path)
  text = ""
  for page_num in range(len(document)):
    page = document.load_page(page_num)
    text += page.get_text()
  return text

pdf_text = extract_text_from_pdf('your_file.pdf')

2. Metni Parçalara Ayırma ve Overlap Kullanma

Metni belirli uzunluklarda parçalara ayırarak ve overlap kullanarak daha anlamlı parçalara sahip olabiliriz.

def split_text_with_overlap(text, max_length=500, overlap_length=50):
  sentences = text.split('. ')
  chunks = []
  current_chunk = []
  current_length = 0
  for sentence in sentences:
    sentence_length = len(sentence.split())
    if current_length + sentence_length <= max_length:
      current_chunk.append(sentence)
      current_length += sentence_length
    else:
      chunks.append(' '.join(current_chunk))
      overlap = current_chunk[-1].split()[-overlap_length:]
      current_chunk = overlap
      current_length = len(current_chunk)
  chunks.append(' '.join(current_chunk))
  return chunks

text_chunks = split_text_with_overlap(pdf_text)

3. Embedding Oluşturma

OpenAI’nin embedding modelini kullanarak metin parçalarını vektörlere dönüştürebiliriz.

import openai

openai.api_key = 'YOUR_API_KEY'

def get_embedding(text):
  response = openai.Embedding.create(input=text, model="text-embedding-ada-002")
  return response['data'][0]['embedding']

embeddings = [get_embedding(chunk) for chunk in text_chunks]

4. FAISS Kullanarak Vektör Veritabanı Oluşturma

FAISS kullanarak embedding vektörlerini saklayabilir ve hızlı arama yapabiliriz.

import faiss
import numpy as np

dimension = len(embeddings[0])
index = faiss.IndexFlatL2(dimension)

embedding_matrix = np.array(embeddings).astype('float32')
index.add(embedding_matrix)

def query_faiss(query, k=5):
  query_embedding = np.array(get_embedding(query)).astype('float32').reshape(1, -1)
  distances, indices = index.search(query_embedding, k)
  return indices[0]

query = "PDF ile ilgili bir soru"
top_k_indices = query_faiss(query)

relevant_chunks = [text_chunks[i] for i in top_k_indices]

5. Sorgu İşleme ve Yanıt Oluşturma

Toplanan metin parçalarını kullanarak anlamlı bir yanıt oluşturmak için OpenAI’nın dil modelini kullanabiliriz.

def generate_response(relevant_chunks, query):
  context = " ".join(relevant_chunks)
  prompt = f"Soru: {query}\n\nKapsamlı ve detaylı bir yanıt oluşturmak için aşağıdaki bilgileri kullanın:\n\n{context}"
  
  response = openai.Completion.create(
    engine="text-davinci-003",
    prompt=prompt,
    max_tokens=150
  )
  
  return response['choices'][0]['text'].strip()

response = generate_response(relevant_chunks, query)
print(response)

6. Chatbot’u Entegre Etme

Artık chatbot‘u bir web uygulaması veya başka bir kullanıcı arayüzüne entegre edebiliriz. Örneğin, Flask veya FastAPI kullanarak bir web servisi oluşturabilirsiniz.

from flask import Flask, request, jsonify

app = Flask(__name__)

@app.route('/chatbot', methods=['POST'])
def chatbot():
  user_query = request.json.get('query')
  top_k_indices = query_faiss(user_query)
  relevant_chunks = [text_chunks[i] for i in top_k_indices]
  response = generate_response(relevant_chunks, user_query)
  return jsonify({'response': response})

if __name__ == '__main__':
  app.run()