Dependecy Injection nedir

Dependency Injection (Bağımlılık Enjeksiyonu), bir sınıfın bir başka sınıfa olan bağımlılığının enjekte edildiği bir tasarım desenidir. Bu tasarım deseni, nesneler arasındaki bağımlılıkları azaltmak ve sınıflar arasındaki sıkı bağları önlemek için …

Java Programlama Dili

ArrayList Kullanımı (JAVA)

ArrayList, dinamik boyutlarda bir veri dizisini saklamaktadır. Bir koleksiyon sınıfıdır. ArrayList dinamik olmasından dolayı değişken boyutta olabilir. İçinde tutulması düşünülen elemanların sayısı önceden bilinmez. ArrayList sınıfı, java.util paketi altında yer …

Java Programlama Dili

Test Driven Development

Test-Driven Development (TDD) is a software development process that involves writing tests for your code before you write the code itself. The goal of TDD is to ensure that your …

Java Programlama Dili

Java Inheritance Explanation

Inheritance is a key concept in object-oriented programming that allows one class to inherit the properties and behaviors of another class. Here’s how it works: say we have a class …

Java Programlama Dili

Java Class Explanation

Classes are a fundamental concept in the Java programming language. They are used to define objects and their properties and behaviors. In this post, we will learn what classes are …

Java Programlama Dili

Nested Loops (for)

A nested for loop is a for loop that is contained within another for loop. It allows you to iterate over a set of values multiple times, with the inner …

Java Programlama Dili

Java Array Basic

Arrays are a data structure that allows us to store a fixed-size sequential collection of elements of the same type. To declare an array in Java, we use the following …

Java Programlama Dili

Java If Statement

The if statement is a conditional statement that allows you to execute a block of code only if a certain condition is met. Here’s the basic syntax for an if …

Java Programlama Dili

Java Primitive Types

In Java, a primitive type is a basic type of data that is not an object and does not have any methods. There are eight primitive types in Java: It’s …

Java Programlama Dili

Java-Continue-Break Statement

The continue and break statements are both used to alter the flow of a loop in Java. They allow you to skip certain iterations of a loop or exit the …